top of page

도시의 천 _ '城市天'

 

청소년 성교육 및 성착취물 근절 캠페인 영화

'제자리 놓기'

Directed By

최병국

Written

구하나

Director of photography, D.I (Color Grading), Edit, Sound

박천호

조연출​

차미경

촬영부

김재웅​

Cast

최승아, 이다연, 민경서, 이원빈, 차미경

-------------------------------------------------------------------------

Synopsis

성착취물이 손쉽게 제작되고 유포되는 현실 가운데

남자친구와 친구들의 핸드폰에서 자신의 불법 합성사진들을 발견한 여고생들

2022. 10월 촬영 및 제작 완료

 BRAW 5:1, MXF 4K DCI (4096 x 1716)

2.39:1,  BMPCC 6K

13_1.9.1.jpg
bottom of page